Кошик
318 відгуків
Майстерня бізнес - планів
+380 (98) 692-80-17

Які ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ обов'язково повинні бути розраховані в бізнес - плані ?

Які ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ обов'язково повинні бути розраховані в бізнес - плані ?
Підсумком розрахунку, "родзинкою" всього проекту по праву можна вважати дані Таблиці 1. У цій таблиці відображені найбільш цікаві для інвестора результати розрахунку проекту. Саме ці показники відображають період окупності проекту, середню норму рентабельності, чистий дохід, ...
Показник Значення
Період окупності 38 міс.
Дисконтований період окупності 35 міс.
Середня норма рентабельності 27,64 %
Чистий приведений дохід $ 648 756
Індекс прибутковості 1,38
Внутрішня норма рентабельності 11,3 %
Модифікована внутрішня норма рентабельності 5,48 %
Тривалість проекту 48 міс.

Таблиця 1. Інтегральні показники проекту

Період окупності (payback period, PB) - це час, необхідний для покриття початкових інвестицій за рахунок чистого грошового потоку, що генерується інвестиційним проектом. Розраховується як невідоме PB з рівняння:

 , де

 • CFt - чистий грошовий потік місяця t;
 • Investments – величина початкових інвестицій

Для того, щоб проект міг бути прийнятий, необхідно, щоб термін окупності був менше тривалості проекту. Термін окупності інвестицій, формула якого наведена вище, відноситься до статичних показників, оскільки не враховує змінну в часі вартості грошей - ставку дисконтування.

Ставка дисконтування визначає ступінь зміни вартості грошей в кожному з періодів проекту по відношенню к теперішньому часу. З урахуванням ставки вартість грошей у майбутньому наводиться до справжньої їх вартості в даний момент.

Дисконтований період окупності (discounted payback period, DPB) розраховується аналогічно статичному періоду окупності, однак при підсумовуванні чистого грошового потоку проводиться його дисконтування. Розраховується як невідоме DPB з рівняння:

, де:

Дисконтований період окупності при додатковому значенні коефіцієнту дисконтування довше за статичний показник. Необхідно зауважити, що чим вище ставка дисконтування, тим значніше ця різниця. Обидва показники - період окупності та дисконтований період окупності не носять самостійного характеру. Виходячи з них, інвестор може приймати рішення тільки при наявності вхідних даних, наприклад: "інвестиційний проект буде прийнятий, якщо термін окупності інвестицій менш 48 місяців". У разі отримання такого результату інвестиційний проект приймається до виконання.

Чистий приведений дохід (net present value, NPV) – це сума очікуваного потоку платежів, приведена до вартості грошей на теперішній момент часу (з урахуванням ставки дисконтування). Розраховується за формулою:

, де:

 • CFt - чистий грошовий потік місяця t;
 • r - ставка дисконтування;
 • Investments – величина початкових інвестицій
 • N - горизонт проекту
Для економічно ефективного проекту NPV повинен бути позитивним. При порівнянні альтернативних проектів перевагу слід віддати проекту з більшим значенням NPV.

Середня норма рентабельності (average rate of return, ARR) являє собою прибутковість проекту як відношення між середньорічними чистим грошовим прибутком і розміром початкових інвестицій. Розрахунок показника:

, де

 • CFt - чистий грошовий потік місяця t;
 • r - ставка дисконтування;
 • Investments – величина початкових інвестицій
 • N - горизонт проекту (в роках)

Щоб забезпечити доход від інвестованих коштів або хоча б їх окупність, необхідно підібрати таку процентну ставку дисконтування, яка забезпечить отримання позитивного (або принаймні нульового) значення чистого приведеного доходу. Таким бар'єрним коефіцієнтом виступає внутрішня норма рентабельності.

Внутрішня норма рентабельності (internal rate of return, IRR) – це така дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід (NPV) проекту звертається до 0 або іншими словами, величина перерахованих з прив'язкою до часу (наведених) грошових потоків дорівнює капіталовкладень. Внутрішня норма рентабельності IRR (internal rate of return) визначається з наступного співвідношення:

, де :

 • CFt - чистий грошовий потік місяця t;
 • Investments – величина початкових інвестицій
 • N - горизонт проекту

Проект вважається прийнятним, якщо розраховане значення IRR не нижче необхідної норми рентабельності, що визначається інвестиційною політикою компанії. З практики IRR повинна бути вище, ніж у альтернативного безризикового вкладення капіталу (таким вважається депозитний вклад у банку, IRR в такому випадку порівнюється з % за депозитом).

Майбутня вартість проекту, (terminal value, TV) – вартість надходжень, отриманих від реалізації проекту, віднесена до кінця проекту з використанням норми рентабельності реінвестицій. Норма рентабельності реінвестицій у даному випадку означає доход, який може бути отриманий при реінвестуванні надходжень від проекту:

, де:

 • CFt - чистий грошовий потік місяця t;
 • r – норма рентабельності реінвестицій (місячна);
 • N - горизонт проекту

Модифікована внутрішня норма рентабельності (modified internal rate of return, MIRR) визначається як ставка дисконтування, при якій виконується наступна умова:

, де:

 • CFt - виплати періоду t;
 • r – норма рентабельності інвестицій (місячна);
 • N - горизонт проекту

Для розрахунку показника MIRR платежі, пов'язані з реалізацією проекту, перераховуються за їх вартістю до початку проекту з використанням ставки дисконтування, заснованої на вартості залученого капіталу (ставка фінансування або необхідна норма рентабельності інвестицій). При цьому надходження від проекту приводяться до його закінчення з використанням ставки дисконтування, заснованої на можливих доходах від реінвестиції цих коштів (норма рентабельності реінвестицій). Після цього модифікована внутрішня норма рентабельності визначається як ставка дисконтування, уравнивающая дві величини (наведені за часом виплати і надходження).

Індекс прибутковості (profitability index, PI) – це збільшене на одиницю відношення NPV до накопиченого дисконтованого обсягу інвестицій. Індекс прибутковості розраховується за формулою:

, де:

 • CFt - чистий грошовий потік місяця t;
 • r - ставка дисконтування;
 • Investments – величина початкових інвестицій;
 • N - горизонт проекту

Показник PI демонструє відносну величину прибутковості проекту - визначає суму прибутку на одиницю інвестованих коштів. Індекси прибутковості можуть бути різними, наприклад:

 • індекс прибутковості витрат – відношення суми грошових приток (накопичених надходжень) до суми грошових відтоків (накопиченим витрат);
 • індекс прибутковості дисконтованих витрат – відношення суми дисконтованих грошових приток до суми дисконтованих грошових відтоків. 
Індекси прибутковості можуть обчислюватися як для дисконтованих, так і для недисконтованих грошових потоків. При розрахунку індексів прибутковості можуть враховуватися або всі капіталовкладення за розрахунковий період, включаючи вкладення в заміщення основних фондів, або тільки початкові капіталовкладення, що здійснюються до введення підприємства в експлуатацію (розраховані показники будуть, звичайно, мати різні значення). Для ефективного проекту PI має бути більшим за 1.

Тривалість проекту - показник, що характеризує величину чистого грошового потоку, створюваного проектом. Тривалість можна інтерпретувати як середній період до моменту, коли проект почне давати прибуток. Розрахунок цього показника:

, де

 • CFt - чистий грошовий потік місяця t;
 • r - ставка дисконтування;
 • N - горизонт проекту
 • PV - сумарний грошовий потік проекту, що розраховується за формулою:

, де

 • Investments – величина початкових інвестицій

Готові бизнес - плани, в яких розраховані наведені вище показники з докладним описом способів їх розрахунку Ви знайдете тут.

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner